მრჩეველი ZL

მრჩეველი ZL

მრჩეველი ZL – ის გამოყენება შესაძლებელია 4 და 5 ციფრიანი კოტირებების მქონე ბროკერებთან პროგრამული პარამეტრების უცვლელად, ვინაიდან ისინი უნივერსალურია.

მრჩეველი ვაჭრობს “ფორექსის სტრატეგიის ZL”-ის სტრატეგიის მიხედვით

მრჩეველი ZL -ის სავალუტო წყვილის გრაფიკზე დაყენების შემდეგ აუცილებლად ჩართეთ შემდეგი პარამეტრები:
 • “Allow Live Trading”/”Разрешить советнику торговать”/”მიეცეს მრჩეველს ვაჭრობის უფლება”;
 • “Allow DLL Imports”/”Разрешить импорт DLL”/”DLL იმპორტის უფლება”;
 • “Allow import of external experts”/”Разрешить импорт внешних экспертов”/”გარე ექსპერტების იმპორტის უფლება”;
მრჩეველი ZL -ისთვის აგრეთვე რეკომენდებულია ჩართვა
 • “disable automated trading when the account has been changed”/”Отключить советники при смене счета”/”მრჩევლის გათიშვა ანგარიშის ცვლილებისას”;
 • “disable automated trading when the profile has been changed”/”Отключить советники при смене профиля”/”მრჩევლის გათიშვა პროფილის ცვლილებისას”;
მრჩეველი ZL -ისთვის ყველა დანარჩენი პარამეტრი უნდა გაითიშოს
 • lot=0.1; პოზიციის მოცულობა;
 • loss_percent_lot=false; დინამიური ლოტის ფუნქციის ჩართვა/გამორთვა;
 • MaxRisk=2; დინამიური ლოტის მუშაობის დროს ზარალის მაქსინალური დონე პროცენტებში მთლიანი დეპოზიტიდან;
 • buy_profit=160; ყიდვის პოზიციების პროფიტი;
 • buy_loss=50; ყიდვის პოზიციების სტოპ ლოსი;
 • sell_profit=100; გაყიდვის პოზიციების პროფიტი;
 • sell_loss=50; გაყიდვის პოზიციების სტოპ ლოსი;
 • over_limit=40; №4 მწვერვალის მიერ №3 მწვერვალის გარღვევის შემდეგ ფასის მიერ სვლის მაქსიმალური მანძილი პუნქტებში;
 • under_limit=40; ზემოთა პუნქტის საპირისპირო მნიშვნელობა;
 • ExtDepth=15; \ ინდიკატორი ZigZag-ის I პარამეტრი;
 • ExtDeviatiion=0; \ ინდიკატორი ZigZag-ის II პარამეტრი;
 • ExtBackstep=3; \ ინდიკატორი ZigZag-ის III პარამეტრი;
 • ndent_over=5; ყიდვის ორდერის დაყენების დონიდან დაშორების მანძილი;
 • indent_under=5; გაყიდვის ორდერის დაყენების დონიდან დაშორების მანძილი;
 • magic1=66; magiс მრჩევლის მიერ გახსნილი ორდერების ნომერი;
 • magic2=67; magiс მრჩევლის მიერ გახსნილი ორდერების ნომერი;
 • filtr=90; №1 და №3 მწვერვალებს შორის მინიმალური დასაშვები მანძილი;
მრჩეველი ZL -ის მუშაობის მაგალითი

მრჩეველი ZL

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით