სტანდარტული ინდიკატორები

სტანდარტული ინდიკატორებიseparatorტექნიკური ინდიკატორი, მოცულობის ინდიკატორი, ტრენდის ინდიკატორი, ოსცილატორი — არის მათემატიკური გამოთვლების რეზულტატი, რომელიც ეყრდნობა ფასის და/ან მოცულობის (Volume) მაჩვენებლებს. მიღებული სიდიდეები გამოიყენება ფასების ცვლილებების პროგნოზირებისათვის. არსებობს უამრავი სხვადასხვა ინდიკატორი, რომელთაგან უმრავლესობა, რბილად რომ ვთქვათ, არ დგას მოწოდების სიმაღლეზე. ამ რუბრიკაში კი განვიხილავთ იმ კლასიკურ ინდიკატორებს, რომლებიც შედის სავაჭრო ტერმინალის MetaTrader 4-ის სტანდარტულ კომპლექტში. ეს ინდიკატორები გამოყენებულია მრავალ კლასიკურ, წარმატებულ სტრატეგიაში, ამიტომაც გავამახვილე მათზე ყურადღება. აქვე ავღნიშნავ, რომ ზოგი ბროკერის სავაჭრო ტერმინალში, ქვემოთ ჩამოთვლილი ინდიკატორებიდან ზოგიერთი არ შედის სტანდარტულ კომპლექტში, თუმცა მათი გადმოწერა შეგიძლიათ ამავე საიტიდან – განხილული ინდიკატორის სტატიის ბოლოში გამოტანილი ბმულიდან.
separator

Ultimate Oscillator; დასასრულის ინდიკატორი; Окончательный Осциллятор

Ultimate Oscillator

Ultimate Oscillator, რომელიც იყენებს სხვადასხვა პერიოდში გაანგარიშებულ სამი ოსცილატორის შეწონილ ჯამს. ჩვეულებრისამებრ ოსცილატორები ერთმანეთს ადარებენ ფ…

ვრცლად

Price Rate of Change, ROC; ფასის ცვლილების სიჩქარე; Скорость Изменения Цены

Price Rate Change Roc

Price Rate of Change, ROC – როგორც ოსცილატორი გამოსახავს ზემოთ ხსენებულ ტალღურ მოძრაობას და ზომავს გარკვეული პერიოდის მონაკვეთში ფასის ცვლილების…

ვრცლად

Fractals; ფრაქტალები; Фракталы

Fractals

Fractals — არის ბილ უილიამსის ხუთ ინდიკატორს შორის ერთ-ერთი, რომელიც შესაძლებლობას იძლევა გამოვავლინოთ ფსკერი ან მწვერვალი.…

ვრცლად

Awesome Oscillator, AO; ბილ უილიამსის გასაოცარი ოსცილატორი; Замечательный Осциллятор Билла Вилльямса

Awesome Oscillator

ბილ უილიამსის გასაოცარი ოსცილატორი Awesome Oscillator — არის 34 პერიოდიანი მარტივი მცოცავი საშუალო, რომელიც აგებულია ბარების შუა წერტილების მიხედვით (…

ვრცლად

Alligator; ალიგატორი; Аллигатор

Alligator; ალიგატორი; Аллигатор • GeoForex.info

Alligator — არის ბალანსის მრუდების კომბინაცია (მცოცავი საშუალო, Moving Averages), რომლებიც იყენებენ ფრაქტალურ გეომეტრიას და არასწორხაზოვან დინამიკას.…

ვრცლად

Acceleration/Deceleration, AC; აჩქარება/შენელების ინდიკატორი; Технический Индикатор Ускорения/Замедления

Acceleration/Deceleration

Acceleration/Deceleration – აჩქარება/შენელების ტექნიკური ინდიკატორი ზომავს მიმდინარე მამოძრავებელი ძალის აჩქარებას და შენელებას.…

ვრცლად

Williams Accumulation/Distribution, W_A/D; უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი; Индикатор накопления/распределения Уильямса

Williams Accumulation/Distribution

Williams Accumulation/Distribution W_A/D უილიამსის დაგროვება/განაწილების ინდიკატორი წარმოადგენს ფასის პოზიტიური “დაგროვებითი” მოძრაობების …

ვრცლად

Parabolic SAR, Stop & Revers; პარაბოლური სისტემა SAR; Параболическая Система SAR

Parabolic Sar

Parabolic SAR, პარაბოლური სისტემა SAR – ტექნიკური ინდიკატორი შემუშავებულია ტრენდული ბაზრების ანალიზისათვის. ინდიკატორი უნდა დავიტანოთ ფასების გრ…

ვრცლად

Williams Percent Range, %R; უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი; Процентный Диапазон Вильямса

Williams Percent Range

Williams Percent Range, %R – უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი არის დინამიკური ინდიკატორი, რომელიც განსაზღვრავს გაჯერებული ყიდვა/გაყიდვის მდგომარეო…

ვრცლად

Stochastic Oscillator; სტოჰასტიკური ოსცილატორი; Стохастический Осциллятор

Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator სტოჰასტიკური ოსცილატორი ადარებს დახურვის მიმდინარე ფასს დროის არჩეულ პერიოდში ფასების დიაპაზონთან.…

ვრცლად

Relative Vigor Index, RVI; შედარებითი მხნეობის ინდიკატორი; Индекс Относительной Бодрости

Relative Vigor Index

Relative Vigor Index, RVI – შედარებითი მხნეობის ინდიკატორი გამომდინარეობს იმ მოსაზრებიდან, რომ ხარის ბაზარზე დახურვის ფასი, როგორც წესი უფრო მეტ…

ვრცლად

Moving Average of Oscillator; მცოცავი საშუალოს ოსცილატორი; Скользящая Средняя Осциллятора

Moving Average of Oscillator

Moving Average of Oscillator (OsMA), მცოცავი საშუალოს ოსცილატორი – არის ოსცილატორსა და ოსცილატრის დაგლუვებას შორის განსხვავება.…

ვრცლად

Relative Strength Index, RSI; ძალის შედარებითი ინდექსი; Индекс Относительной Силы

Relative Strength Index

Relative Strength Index, RSI (შედარებითი ძალის ინდიკატორი) – არის ფასის თანმდევი ოსცილატორი, რომელიც მერყეობს 0-დან 100-მდე დიაპაზონში. ამ ინდი…

ვრცლად

Moving Average Convergence/Divergence, MACD; მცოცავი საშუალოს კონვერგენცია/დივერგენცია; Схождение/Расхождение Скользящих Средних

Moving Average Convergence Divergence

Moving Average Convergence/Divergence, MACD ტენდენციის თანმდევი დინამიკური ინდიკატორია. იგი აჩვენებს ორ მცოცავ საშუალოს შორის თანაფარდობას.…

ვრცლად

Momentum; ტემპის ინდიკატორი; Индикатор Темпа

Momentum

Momentum ინდიკატორი ზომავს ფასის ცვლილების სიდიდეს გარკვეული პერიოდის გარკვეულ მონაკვეთში.…

ვრცლად

Ichimoku Kinko Hyo; ინდიკატორი იშიმოკუ კინკო ჰაიო; Индикатор Ишимоку Кинко Хайо

Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo ინდიკატორი გამოიყენება ბაზრის ტრენდის განსაზღვრისათვის, მხარდაჭერის და წინააღმდეგიბის დონეების განსაზღვრისათვის და ყიდვისა და გაყი…

ვრცლად

Force Index, FRC; ძალის ინდექსი; Индекс Силы

Force Index

Force Index ინდიკატორი შექმნილია ალექსანდრე ელდერის მიერ და ითვლის ხარების ძალას აღმავლობის დროს და დათვების ძალას დაღმავალი ტრენდის დროს. ინდიკატორი …

ვრცლად

Envelopes; შემომსაზღვრელი ხაზების ინდიკატორი/კონვერტები; Индикатор Огибающие Линии/Конверты

Envelopes

Envelopes ინდიკატორს აყალიბებს ორი მცოცავი საშუალო, რომელთაგან ერთი მიიკლაკნება ფასების ზემოთ, ხოლო მეორე – ქვემოთ. მცოცავები ქნიან ერთგვარ ველ…

ვრცლად

Market Facilitation Index, BW MFI; ბაზრის შემსუბუქების ინდექსი; Индекс Облегчения Рынка

Market Facilitation Index

Market Facilitation Index, BW MFI – გვიჩვენებს ფასის ცვლილებას ერთი ტიკზე. თავის მხრივ ინდიკატორის აბსოლუტური სიდიდეები არაფერს არ წარმოადგენენ.…

ვრცლად

Gator Oscillator; გატორ ოსცილატორი; Гатор Осциллятор

Gator Oscillator

Gator Oscillator – აიგება ინდიკატორის Alligator საფუძველზე და გვიჩვენებს თავისი საბალანსო ხაზის (გლუვი მცოცავი საშუალო) მიმართ დაახლოვება/დაშორებ…

ვრცლად