Oscillators (ოსცილატორები) და მათი თავისებურებები

Oscillators (ოსცილატორები) და მათი თავისებურებები

Oscillators (ოსცილატორები) – სტატიაში განვიხილავთ ინდიკატორების ამ ჯგუფს. ვისაუბრებთ სატრენდო ინდიკატორებისგან, ოსცილატორების განმასხვავებელ ძირითად თავისებურებებზე და უპირატესობებზე. ტექნიკური ინდიკატორების უმრავლესობა, რომლებიც განვიხილეთ მიმდინარე სასწავლო კურსში არის – სატრენდო (ტრენდული) ინდიკატორები.

მათი ძირითადი დანიშნულებაა – განსაზღვრონ, ჩვენთვის საინტერესო საფინანსო ინსტრუმენტის ფასის დომინირებული ტენდენციები. ყველა სატრენდო ინდიკატორის ძირითად პრობლემას წარმოადგენს ის გარემოება, რომ ნებისმიერი მათგანი ჩამორჩება ფასს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი იძლევიან დაგვიანებულ სიგნალებს. რის გამოც, ტრეიდერი ბაზარზე შედის დაგვიანებით, ამის შედეგად ტრენდის მიმართულებით ფასის მოძრაობის მნიშვნელოვანი ნაწილი უკვე განვლილია. მხოლოდ სატრენდო ინდიკატორების გამოყენებას მივყავართ იმ სიტუაციამდე, როდესაც ან პოტენციური მოგების ნაწილი უკვე ხელიდან გაშვებულია, ან ბაზარზე შესვლა ხდება დიდი დაგვიანებით, ტრენდის შემობრუნებაზე, ან კორექციულ ტალღაზე.

ოსცილატორებს მიეკუთვნება ტექნიკური ანალიზის ისეთი ინდიკატორები, როგორებიცაა ტემპის ინდიკატორი, სტოჰასტიკური ოსცილატორი, უილიამსის პროცენტული დიაპაზონი და ძალის შედარებითი ინდექსი. აღნიშნულ ინდიკატორებს ვრცლად განვიხილავთ შემდეგ სტატიებში, ხოლო ამ სტატიაში ვისაუბრებთ ზოგად თვისებებზე, რომლებიც ახასიათებს ოსცილატორებს. ტენიკური ანალიზის ფარგლებში, ოსცილატორების გამოყენებისას ითვალისწინებენ მინიმუმ ორ ძირითად წესს, რომელთა შესახებაც ქვემოთ ვისაუბრებთ.

ძირითად ცნება, რომელსაც კავშირი აქვს ოსცილატორებთან, არის დივერგენცია ფასის გრაფიკისა და ოსცილატორის გრაფიკის ქცევის შაბლონებს შორის განსხვავება. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ დივერგენცია არის სიტუაცია, როდესაც ოსცილატორი და ფასი მოძრაობს საპირისპირო მიმართულებით. დივერგენციამ შესაძლოა მიუთითოს იმაზე, რომ, ერთი რომელიმე მიმართულებით ფასის სწრაფი და მიზანმიმართული მოძრაობის მიუხედავად, ძალები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მოძრაობას, იწყებენ გამოფიტვას.

არსებობს დივერგენციის ორი სახეობა:

  • უარყოფითი, დათვის შეუსაბამობა (negative bearish divergence);
  • დადებითი, ხარის შეუსაბამობა (positive bullish divergence);

დათვის შეუსაბამობა ხდება მაშინ, როდესაც ფინანსური ინსტრუმენტის ფასის გრაფიკი მიაღწევს ახალ მაქსიმუმს, ხოლო ოსცილატორი კი, ვერ აღწევს ახალ მაქსიმუმს. ასეთი სიტუაცია მიუთითებს მყიდველთა ძალების შესუსტებაზე და ახალი, დაღმავალი ტრენდის აღმოცენებაზე, ან მიმინუნ დაღმავალ კორექციაზე მაინც. ხარის შეუსაბამობა წარმოიშობა მაშინ, როდესაც ფასი მიაღწევს ახალ მინიმუმს, ხოლო ოსცილატორი ახალ მინიმალურ მნიშვნელობას ვერ აღწევს. ასეთი სიტუაცია მიუთითებს გამყიდველების ძალების შესუსტებაზე – ასეთ ვითარებაში შესაძლოა ახალი აღმავალი ტრენდის, ან როგორც მინიმუმ აღმავალი კორექციული მოძრაობის წამოშობა.

Oscillators (ოსცილატორები) არსი

თავისი არსით ოსცილატორები არიან გაჯერებული ყიდვისა და გაჯერებული გაყიდვის ინდიკატორები. თითოეულ ოსცილატორს გააჩნია თავისი დონეები (ზონები), რომლებიც მიუთითებენ ფინანსური აქტივის (ფორექსზე – ვალუტის) გაჯერებული გაყიდვისა და გაჯერებული ყიდვის მდგომარეობაზე.

ოსცილატორის გრაფიკის შესვლა ასეთ ზონებში, მიუთითებს, პერსპექტივაში კორექციული მოძრაობის, ან ტრენდის შემობრუნების შესაძლებლობაზე. მაგრამ ოსცილატორების ასეთი სიგნალების ინტერპრეტაციას უნდა მივუდგეთ სიფრთხილით. საქმე იმაშია, რომ აგებულების თავისებურებებიდან გამომდინარე, ოსცილატორები (გაჯერებული გაყიდვისა და გაჯერებული გაყიდვის ზონებთან მიმართებაში) გამოიყენება მხოლოდ მშვიდი ბაზრის პირობებში, მკვეთრად გამოხატული ტრენდის არ არსებობის დროს, ანუ ფასის ჰორიზონტალური დიაპაზონის პირობებში (ფლეტის დროს). ტრენდის საწყის ეტაპზე, მაგალითად ხარის ტრენდის დროს, ოსცილატორი შესაძლებელია კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში დარჩეს გაჯერებული გაყიდვის ზონაში, თუმცა ამავე დროს შესაძლებელია, რომ რეალურად, მყიდველთა ძალის შემცირება, ბაზარზე არც კი შეინიშნებოდეს.
ზოგიერთი ტრეიდერის აზრით, ოსცილატორების სიგნალები ყურადსაღებია მხოლოდ ფასის გრძელვადიანი, მიმდინარე ტენდენციის მიმართულებით. სხვა სიტყვებით, რომ ვთქვათ, ყიდვის სიგნალები უნდა განვიხილოთ მხოლოდ გრძელვადიანი აღმავალი ტრენდის დროს, ხოლო გაყიდვის სიგნალები – მხოლოდ გრძელვადიანი დაღმავალი ტრენდის დროს. ბაზრის მიმართულების საწინააღმდეგოდ ვაჭრობა დაუშვებელია, ამის გამო შესაძლებელია დიდი დანაკარგების მიღება. არსებობს სავაჭრო სტრატეგიები, რომელთა მიხედვითაც სატრენდო ინდიკატორების მაჩვენებლები განიხილება დიდ ტაიმფრეიმებზე, ხოლო შედარებით დაბალ ტაიმგრეიმებზე – ოსცილატორების მაჩვენებლები. ანუ სატრენდო ინდიკატორები წარმოდგენას გვიქმნიან მიმდინარე გრძელვადიანი ფასური ტენდენციის შესახებ, ხოლო ოსცილატორები გვეხმარებიან შევარჩიოთ, ბაზარზე შესვლის ოპტიმალური პირობები, არსებული ტრენდის მიმართულებით.

შემდეგ სტატიებში განვიხილავთ რამდენიმე ოსცილატორს, მათი აგებისა და აგებულების თავისებურებებს და საკვანძო სავაჭრო სიგნალებს.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

შრომის ბაზრის ინდიკატორები

შრომის ბაზრის ინდიკატორები

ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელს წარმოადგენს შრომის ბაზრის ინდიკატორები, რომლებსაც ეთმობა დიდი ყურადღება.