საინვესტიციო ფონდები

საინვესტიციო ფონდები
separator

საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირება პასიური ან აქტიური შემოსავლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყაროა.

separator

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების გამოცდილება (ნაწილი II)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების გამოცდილება (ნაწილი II)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების გამოცდილების თვალსაზრისით შევეხოთ ჯონ ბოლგის წიგნის ” Common Sense on Mutual Funds. New Imperatives fo…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ინვესტირების გამოცდილება (ნაწილი I)

საპაიო საინვესტიციო ფონდებში ინვესტირების გამოცდილება (ნაწილი I)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების თემის დასკვნით ეტაპზე, მიზანშეწონილია რამოდენიმე სიტყვა ითქვას ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ მოღვაწეზე ამერიკის შეერთებული შტატე…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების მეორადი ბაზარი

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების მეორადი ბაზარი

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების მეორადი ბაზარი შესაძლებელი იყოს საბირჟო და არასაბირჟო. მას გააჩნია მნიშვნელოვანი თვისება: ამ ბაზარზე ბრუნვაში მყო…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების პირველადი ბაზარი

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიების პირველადი ბაზარი

პაიების ბრუნვა არის ორი სახის: პირველადი და მეორადი. ასევე მათ პაიების გაყიდვის (ბრუნვის) პირველად და მეორად ბაზრებსაც უწოდებენ.…

ვრცლად

საპაო საინვესტიციო ფონდებთან დაკავშირებული ხარჯები

საპაო საინვესტიციო ფონდებთან დაკავშირებული ხარჯები

საპაო საინვესტიციო ფონდებთან დაკავშირებული ხარჯები – ერთი შეხედვით შესაძლებელია მოგვეჩვენოს, რომ ეს თემა მეორე ხარისხოვანია, მაგრამ თუ არ გავითვ…

ვრცლად

საბანკო მართვის საერთო ფონდების შესახებ (დასკვნა)

საბანკო მართვის საერთო ფონდების შესახებ (დასკვნა)

საპაიო საინვესტიციო ფონდებისათვის საკმაოდ კარგადაა შემუშავებული/ჩამოყალიბებული კრიტერიუმები, რომლებითაც შესაძლებელია შეფასდეს ფონდების მართვის ეფექტურ…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების (სსფ) და საბანკო მართვის საერთო ფონდების შედარება (სმსფ)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების (სსფ) და საბანკო მართვის საერთო ფონდების შედარება (სმსფ)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაი წარმოადგენს ფასიან ქაღალდს – ეს უკვე წარმოადგენს პლუსს. კლიენტების მოსაზიდად ისინი აქტიურად იყენებენ ამ იარაღს.…

ვრცლად

საბანკო მართვის საერთო ფონდები

საბანკო მართვის საერთო ფონდები

კოლექტიური ინვესტიციების ბაზარზე, გარდა საპაიო საინვესტიციო ფონდებისა, აგრეთვე არსებობენ – საბანკო მართვის საერთო ფონდები.…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობები (ნაწილი II)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობები (ნაწილი II)

საიტის ერთ-ერთ სტატიაში განხილული საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობების გარდა არსებობენ სხვა სახეობის ფონდებიც, რომლებიც სტრუქტურით შედარებით რთულ ს…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობები (ნაწილი I)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სახეობები (ნაწილი I)

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ტიპებად დაყოფის გარდა არსებობს მათი დიფერენცირება სახეობების მიხედვით. მათი სახეობებით დაყოფა ხდება ინვესტირებული ობიექტე…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ტიპები

საპაიო საინვესტიციო ფონდების ტიპები

საპაიო საინვესტიციო ფონდები იყოფა სახეობებად და ტიპებად.…

ვრცლად

პაის ღირებულების/ფასის განსაზღვრა

პაის ღირებულების/ფასის განსაზღვრა

როგორც ვიცით ინვესტირებული პაის არ გააჩნია ნომინალი. სსფ-ის ფორმირების პროცესში, მმართველი კომპანიის მიერ ფიქსირდება პაის ფასი, მაგრამ ინვესტირების პრ…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიებზე განხორციელებული ოპერაციების სახეობები

საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიებზე განხორციელებული ოპერაციების სახეობები

საფინანსო ბაზრების ყველა ინსტრუმენტზე შესაძლებელია განხორციელდეს სხვადასხვა სახის ოპერაციები. საპაიო საინვესტიციო ფონდების პაიებზე დასაშვებია შემდეგი …

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სტრუქტურული კომპონენტები

საპაიო საინვესტიციო ფონდების სტრუქტურული კომპონენტები

საპაიო საინვესტიციო ფონდები შედგება 4, ხოლო ზოგ შემთხვევაში 5 ორგანიზაციისგან, რომლებსაც გააჩნიათ განსხვავებული ფუნქცია-მოვალეობები.…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების საკვანძო მახასიათებლები

საპაიო საინვესტიციო ფონდების საკვანძო მახასიათებლები

საპაიო საინვესტიციო ფონდი წარმოადგენს მეპაიების აკუმულირებულ ფულად სახსრებს, რომლითაც მმართველი კომპანია ყიდულობს ფასიან ქაღალდებსა და სხვა სახის აქტი…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების (სსფ) უპირატესობები

საპაიო საინვესტიციო ფონდების (სსფ) უპირატესობები

წინამდებარე რუბრიკა ეძღვნება საკუთარი კაპიტალის ზრდის ერთ-ერთ საშუალებას – საპაიო საინვესტიციო ფონდებს (სსფ).…

ვრცლად

საპაიო საინვესტიციო ფონდების მოკლე ისტორია

საპაიო საინვესტიციო ფონდების მოკლე ისტორია

ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ინვესტორი აბანდებს საკუთარ სახსრებს საპაიო საინვესტიციო ფონდებში (სსფ). არიან რა, უფრო უსაფრთხო ინვესტირების ინსტრუმენტ…

ვრცლად