საფონდო ბაზრის ინსტიტუტი

საფონდო ბაზრის ინსტიტუტი

რუბრიკაში განვიხილავთ საფონდო ბაზრის ინსტიტუტს და მის თეორიულ საფუძვლებს. გავიგებთ საფონდო ბირჟის წარმოშობის ისტორიას, ძირითად ტერმინებს, ცნებებს, შევისწავლით ძირითად საფონდო ინდექსებს და მათ როლს საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაში.

მივიღებთ საფონდო ბაზრის ინსტიტუტის შესახებ საბაზო ცოდნას. შევისწავლით ფასიანი ქაღალდების ძირითად სახეობებს და თითოეულ მათგანში ინვესტირების მახასიათებლებს. შევისწავლით წილობრივ და სავალო ფასიან ქაღალდებს, მათ დერატივებს და გავიგებთ რით განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

მეორე ეშელონის აქციებში ინვესტირება

მეორე ეშელონის აქციებში ინვესტირება

მეორე ეშელონის აქციები ვერ დაიკვეხნიან ისეთივე ლიკვიდურობით, რომელიც ლურჯ ფიშკებს გააჩნიათ, იგივე ეხება კომპანია-ემიტენტების კაპიტალიზიციასაც. …