ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სტატიაში განვიხილავთ ფიბონაჩის არხების და ვულფის ტალღების კობინაციის მეთოდს.

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის მეთოდები

სურათი № 1

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

ფიბო არხების აგებისათის საჭიროა სამი წერტილი. ვულფის ტალღებში ეს სამი წერტილია მე-3, მე-4 და მე-5 ტალღების მწვერვალები. საბაზო ხაზს ვავლებთ მე-3 და მე-5 ტალღებზე, ხოლო პარალელურს მე-4 ტალღაზე.

ამის შემდეგ ვიღებთ მე-6 ტალღის დასასრულის არეალს, იგი მდებარეობს 1-4 წრფისა და ფიბო არხის გადაკვეთაზე. სქემატურ ნახაზზე, რომელიც წარმოდგენილია სურათი № 1-ზე, ვულფის ტალღის საბოლოო მიზანი მდებარეობს ფიბო არხის 0,618 დონეზე. თუმცა ფიბო არხის სხვა დონეებსაც შეუძლია ფასური მიზნის ჩვენება. ამ საკითხზე ქვემოთ ვისაუბრებთ.

სურათი № 2

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სურათი № 2-ზე წარმოდგენილია არა სქემატური, არამედ საბაზრო რეალური მაგალითი. ამ შემთხვევაში, მე-6 ტალღის დასასრული დაჯდა 1-4 წრფის (ტრენდული ხაზის) და ფიბო არხის 1,618 დონის კვეთაზე. აღსანიშნავია, რომ ამ მაგალითშიც, ისევე როგორც სქემატურ ნახაზში 0,618 დონემაც გაუწია ფასს წინააღმდეგობა, ასევე წინააღმდეგობა გაუწია ფასს 1 დონემაც.

სურათი № 3

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სურათი № 3-ზეც წარმოდგენილია მაგალითი, სადაც მე-6 ტალღა დასრულდა ზუსტად 1-4 წრფის და ფიბო არხის 1,618 დონის კვეთზე.

სურათი № 4

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სურათი № 4-ზე წარმდგენილია ვულფის ტალღის საინტერესო მაგალითი, სადაც მე-6 ტალღა გავიდა 1-4 წრფიდან, მაგრამ ზუსტად დასრულდა ფიბო არხის 2,618 დონეზე.

ისევე როგორც სხვა მაგალითებში, სურათი № 4-ზე წარმოდგენილ სიტუაციაშიც ფიბო არხის პრაქტიკულად ყველა დონე გვევლინება ფასის მოძრაობის ან მხარდაჭერად ან წინააღმდეგობად.

რეალურ სიტუაციაში ჩვენ მშვიდად განვსაზღვრავდით ფასურ მიზანს მხოლოდ ფიბო არხის 1,618, ვინაიდან ფასის გასვლის პროგნოზირება 1-4 წრფიდან უკვე ძალიან რთული.

სურათი № 5

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სურათი № 5-ზე წარმოდგენილია მაგალითი, სადაც ერთდროულად მუშავდება რამდენიმე მიზანი. თავდაპირველი მიზანი იყო იყო 1-4 წრფის და ფიბო არხის 0,618 დონის კვეთა. ფასმა მიაღწია ამ მიზანს აისხლიტა 1-4 ტრენდული ხაზიდან, მაგრამ შემდეგ შეჩერდა. რამდენიმე დღის შემდეგ კი ფასი მიადგა ფიბო არხის 1,618 დონეს, “უჩხვლიტა” მას შემობრუნდა და გაემართა აღმავალი ტრაექტორიით.

სურათი № 6

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

არსებობს სიტუაციები, როდესაც მე-6 ტალღა მთავრდება 1-4 წრფისა და ფობო არხის 1 დონის კვეთაზე. ასეთი სიტუაცია ნაჩვენებია სურათი № 6-ზე. პირველი მიზანი იყო ფიბო არხის 0,618 დონეზე. ფასმა მიაღწია მას, თუმცა შემდეგ მშვიდად მივიდა ფიბო არხის 1 დონემდეც.

სურათი № 7

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სურათი № 7-ზე წარმოდგენილი აღმავალი ტრენდი დაიწყო ვულფის ტალღით. მე-6 ტალღა დასრულდა ფიბო არხის 0,786 დონეზე. მანამდე ფასმა მიაღწია ფიბო არხის 0,618 დონეს, რომელიც ამ სიტუაციაში იყო პირველი მიზანი. როგორც სურათიდან ჩანს, მცირე კორექციის შემდეგ ფასური რალი გაგრძელდა.

სურათი № 8

ვულფის ტალღების მიზნების განსაზღვრის ერთ-ერთი მეთოდი

სურათი № 8-ზე ვხედავთ აღმავალ ვულფის ტალღას, სადაც მე-6 ტალღამ გაარღვია 1-4 წრფე და დასრულდა ფიბო არხის 1,618 დონეზე.

სტატიაში წარმოდგენილი მაგალითები ნათლად გვიჩვენებენ, რომ ვულფის ტალღებთან მუშაობის დროს ფიბო არხების გამოყენება ძალიან კარგი ინსტრუმენტია ფასური მიზნების განსაზღვრისათვის.

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა

აღმავალი (ხარის) ვულფის ტალღა წარმოადგენს სხვადასხვა მიმართულების მქონე ტალღების სერიას, რომლებიც ქმნიან ფასურ პატერნს. ყოველი …