პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-17.07-21.07-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average (MA) 200  – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average (MA) 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average (MA) 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: –;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: — ;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: დაღმავალი დივერგენცია;

პროგნოზი EUR/USD

 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: დაღმავალი ტენდენციის ვულფის ტალღა;

პროგნოზი EUR/USD

 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი
 • ძლიერი აღმავალი იმპულსის შედეგად ფასი მიებჯინა გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61%-ს, რაც პირადად ფორექსის ბაზარზე საქმიანობის მთელ პერიოდში, უკვე წლების განმავლობაში უმნიშვნელოვანეს დონედ მიმაჩნია;
 • თვის გრაფიკზე ფასი მიებჯინა Moving Average (42)-სა და Moving Average (100)-ს, ხოლო კვირის გრაფიკზე ფასი მიებჯინა Moving Average (200)-ს;
 • რომ არ გადამეტვირთა გრაფიკი არ მაქვს მონიშნული, თუმცა ფასური დონიდან 1.0900-დან 1.1200-მდე დისკაუნტ მარკეტია და შესაბამისად აღმავალი სვლის გაგრძელებისათვის იმბალანსის აბსოლუტური ზონა წარმოიშვა;
 • მიუხედავად იმისა, რომ დედამიწაზე ვერავინ განსაზღვრავს ამჟამად წარმოშობილი აღმავალი იმპულსის სიძლიერეს და მის საბოლოო დანიშნულებას, ალგორითმი მიჩვენებს, რომ დაღმავალი კორექცია მომწიფებულია. ყოველ შემთხვევაში დაღმავალი საშუალოვადიანი ლურჯი ფიბონაჩის 61% -თან იმპულსის მიღწევა კიდევ შესაძლებელია.ხოლო, აღმავალი სვლის გაგრძელებისთვის, ამჯერად ფასს სჭირდება დაგროვებითი მუხტი, რაც ან ფლეტს, ან დაღმავალ კორექციას გამოიწვევს.
 • დღიურ გრაფიკზე ასე ვთქვათ, ძალიან “ლამაზი” და კლასიკური დაღმავალი ტენდენციის ვულფის ტალღა ჩამოყალიბდა. ეს მომენტიც დაღმავალი კორექციის მოთხოვნილებას ქმნის ბაზრისათვის. გრაფიკზე მონიშნული მაქვს ამ ტალღის მინიმალური და მაქსიმალური მიზნები;
 • კვირის გრაფიკზე წარმოიშვა დაღმავალი ტენდენციის დივერგენცია;
 • DXY (აშშ დოლარის ინდექსი) თვის გრაფიკზე ფასი შევიდა 2022 წლის მარტიდან 2022 წლის მაისამდე წარმოქმნილ იმბალანსის ზონაში, რათა აკრიფოს ლიკვიდურობა აღმასვლისათვის. არადა, როგორც ვიცით, DXY და  EUR/USD საპირისპირო კორელაციაში არიან ერთმანეთთან;

DXY (D1)

პროგნოზი EUR/USD

DXY (W1)

პროგნოზი EUR/USD

DXY (MN)

პროგნოზი EUR/USD

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე ვერც გონება და ვერც ენა მიბრუნდება, რომ ველოდო აღმავალ ტენდენციას.

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს. იგივე შესძლებელია ითქვას ინდიკატორის Moving Average ფასურ ნიშნულებთან დაკავშირებით, რომლებიც გრაფიზე მაქვს დატანილი. ლურჯი ფერით – H4 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით, წითელი ფერით – D1 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით. )

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ზემოთ
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ლურჯი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1300;
 • ფასური დონე 1.1400;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ქვემოთ
 • გრძელვადიანი აღმავალი მსხვილი წითელი ფიბონაჩის 61% + ფასური დონე 1.1200;
 • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 23 %;
 • ფასური დონე 1.1100 + 26 აპრილის წინააღმდეგობის დონე;
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 50 %;
 • აღმავალი შავი ფიბონაჩის 61 %;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

D1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

W1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

MN (1)

პროგნოზი EUR/USD

MN (2)

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-29.05-02.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …