პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-26.06-30.06-2023

სარჩევი

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს.


გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია, ფასის ნულოვანი და მნიშვნელოვანი წინააღმდეგობისა და მხარდაჭერის დონეები, ვულფის ტალღები და მხოლოდ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფუნდამენტალური ფაქტორები.

ანალიზის დიაპაზონი 200 პუნქტამდე ორივე მიმართულებით.

ტენდენციის ზოგადი სურათის წარმოდგენისათვის გამოყენებულია მარტივი მცოცავი საშუალოები. (გათვალისწინებულია ფასის მათთან მიახლოება, გადაკვეთა, ასხლეტა):

 • Moving Average (MA) 200  – გრაფიკზე წითელი;
 • Moving Average (MA) 100 – გრაფიკზე ლურჯი;
 • Moving Average (MA) 42 – გრაფიკზე სტაფილოსფერი;
პროგნოზი EUR/USD – ტრენდული პრიორიტეტები

გასული თვის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • MN: –;

გასული კვირის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • W1: –;

პარასკევის სანთლის ფორმის მიხედვით:

 • D1: — ;
პროგნოზი EUR/USD – MACD (12,26,9) დივერგენცია-კონვერგენცია

(სურათებზე ნაჩვენებია ინდიკატორის  და გრაფიკის მონაკვეთით)

 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1:–;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ვულფის ტალღები:
 • H1: –;
 • H4:  –;
 • D1: დაღმავალი ტენდენციის ვულფის ტალღა;

პროგნოზი EUR/USD

 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკული ფიგურები
 • H1: –;
 • H4: –;
 • D1: –;
 • W1: –;
 • MN: –;
პროგნოზი EUR/USD – ფუნდამენტალური ფაქტორები

მომავალი კვირის ფუნდამენტალურ მონაცემებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე გადასვლის შემდეგ > > >

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info რა შევუკვეთეთ – რა ჩამოვიდა

რაც შევუკვეთე პრონციპში ყველაფერი ჩამოვიდა, თუმცა არ დავაკონკრეტებ, ვინაიდან გასული კვირის პროგნოზის გამოქვეყნება, ობიექტური მიზეზბის გამო, ვერ მოვახერხე. 🙂 

რეზიუმე:

არ დავაკონკრეტებ ზემოთ აღნიშნული მიზეზის გამო.

პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info ივლისის თვის სავაჭრო დიაპაზონი
 • June Close + July Start – 1.0860;
 • July Max Price – 1.0980;
 • July Min Price – 1.0660;
პროგნოზი EUR/USD – Geoforex.info პრიორიტეტი

რაიმე გამოკვეთილი პატერნების და გრაფიკული ფიგურების არ არსებობის გამო, გლობალური ტენდენციის თვალსაზრისით მხედველობაში მივიღებ:

 • დღიურ გრაფიკზე ვულფის ტალღის ჩამოყალიბების პროცესს, პრინციპში საშუალოვადიანი პერსპექტივაა. სვით ზონით: 1.1094 (26 აპრილის მაქსიმუმი) – 1.1230. დიდად აღფრთოვანებული არ ვარ ამ ფორმაციით, თუმცა ნამდვილად საყურადღებო გრაფიკული ფიგურაა და იმისათვის, რომ დაღმავალი ტენდენცია ჩამოყალიბდეს სულაც არ არის აუცილებელი, რომ ფასმა სვით ზონას დიდი სიზუსტით მიაღწიოს;
 • ფასი  იმყოფება  30.04 – 14.05 პერიოდის კვირის გრაფიკის დაღმავალი ლიკვიდურობის აკრეფის იმბალანსის ზონაში;
 • DXY (აშშ დოლარის ინდექსი) კვირის გრაფიკზე წარმოიქმნა აღმავალი პინბარი, თანაც ზედ Moving Average 100 მხარდაჭერიდან აისხლიტა და რაც შესაბამისად EUR/USD-ზე გამოიწვევს სარკისებურად საპირისპირო მოძრაობას;

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD – გრძელვადიანი და საშუალოვადიანი მოდელირება

D1 Promising Trend
ტრენდული მოდელირება – მოკლე და საშუალოვადიანი ტენდენცია 07.07.2023 და 20.08.2023 პერსპექტივით

პროგნოზი EUR/USD

W1 Promising Trend
ტრენდული მოდელირება – მოკლე და საშუალოვადიანი ტენდენცია 07.07.2023 და 20.08.2023 პერსპექტივით

პროგნოზი EUR/USD

(* კვირის განმავლობაში ფიბონაჩის ნულოვანი, ანუ 0%-იანი და ასიანი, ანუ 100%-იანი დონები ფასის მოძრაობის გამო, ზოგიერთ ფიბონაჩთან მიმართებაში შესაძლებელია შეიცვალოს. ამ შემთხვევაში ამ ფიბონაჩების სასიგნალო დონეებიც პოზიციურად გადაინაცვლებს. იგივე შესძლებელია ითქვას ინდიკატორის Moving Average ფასურ ნიშნულებთან დაკავშირებით, რომლებიც გრაფიზე მაქვს დატანილი. ლურჯი ფერით – H4 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით, წითელი ფერით – D1 თაიმ ფრეიმის მნიშვნელობით. )

პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ზემოთ
 • ფასური დონე 1.0930 + დაღმავალი გრძელვადიანი მსხვილი ლურჯი ფიბონაჩის 50%;
 • ფასური დონე 1.0980;
 • ნულოვანი დონე 1.100 + წინააღმდეგობის დონე 1.1011 (22 ივნისის მაქსიმუმი);
 • გრძელვადიანი დაღმავალი მსხვილი ნარინჯისფერი ფიბონაჩის 23%;
პროგნოზი EUR/USD – პოზიციების სასიგნალო წერტილები მოკლევადიანი ტრეიდინგისთვის კვირის დახურვის ქვემოთ
 • ფასური დონე 1.0860 + Moving Average 100 (W1 გრაფიკისთვის)  და Moving Average 42 (D1 გრაფიკისთვის);
 • ფასური დონე 1.0822;
 • ნულოვანი დონე 1.0800 + Moving Average 100 (D1 გრაფიკისთვის);
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 61%;
 • აღმავალი მწვანე ფიბონაჩის 76% +  გრძელვადიანი აღმავალი ყავისფერი ფიბონაჩის 23%;
 • ნულოვანი დონე 1.0700;
პროგნოზი EUR/USD – გრაფიკის ვიზუალიზაცია

H1 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H1 (2)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (1)

პროგნოზი EUR/USD

H4 (2)

პროგნოზი EUR/USD

D1

პროგნოზი EUR/USD

W1

პროგნოზი EUR/USD

MN

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზის შაბლონი

***
***
***
***

ახალი სტატიების ელექტრონულ ფოსტაზე მისაღებად, ველებში ჩაწერეთ თქვენი სახელი და E-mail:

ჩვენ სპამს არ ვაგზავნით!

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: ძირითადი ალგორითმის მიხედვით

სტრატეგიების კლასიფიკაცია: დამატებითი მახასიათებლების მიხედვით

ასევე დაგაინტერესებთ:

პროგნოზი EUR/USD

პროგნოზი EUR/USD-29.05-02.06-2023

პროგნოზი EUR/USD (ევრო/აშშ დოლარი) ეყრდნობა ტექნიური/გრაფიკული ანალიზის მეთოდს. გათვალისწინებულია: გრაფიკული მოდელები, სანთლური პატერნები, ტექნიკური ინდიკატორის …