ლექსიკონი

ლექსიკონი
separator

ლექსიკონი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია ფორექსის სავალუტო ბაზარზე. მას ყოველდღიურად შევხვდებით ტრეიდინგის დროს. ლექსიკონის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ არა მხოლოდ ინსტრუმენტების მნიშვნელობის გაგებას, არამედ მათ გამოყენებასაც. აღწერისას შევეცადე მაქსიმალურად გამემარტივებინა, თანაც არ გამომეტოვებინა ის ძირითადი დატვირთვა, რაც ამ ინსტრუმენტებს გააჩნიათ. შეძლებისდაგვარად ყოველ მათგანს გააჩნია კონკრეტული ილუსტრირებული მაგალითი.

separator

Split

Split

Split (Stock Split) – პროცედურა, რომლის დროსაც ხდება აქციის დაყოფა დანაწევრება. ანუ ერთი აქცია დაიყოფა რამდენიმე აქციად, რომელთა ჯამური ღირებულება ერთ…

ვრცლად

Trading Session/სავაჭრო სესია/Торговая сессия

Trading Session, სავაჭრო სესია, Торговая сессия

Trading Session/სავაჭრო სესია/Торговая сессия – წარმოადგენს დროის მონაკვეთს, რომლის პერიოდშიც, ფორექსის ბაზარზე ხორციელდება ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერ…

ვრცლად

Technical indicator/ტექნიკური ინდიკატორები/Технические индикаторы

Technical indicator, ტექნიკური ინდიკატორები, Технические индикаторы

Technical indicator/ტექნიკური ინდიკატორები/Технические индикаторы – არის სავაჭრო ტერმინალის ინსტრუმენტები, რომელთა მეშვეობით ხორციელდება ბაზრის ყოველმხ…

ვრცლად

Resistance Level/წინააღმდეგობის დონე/Уровень сопротивления

Resistance Level, წინააღმდეგობის დონე, Уровень сопротивления

Resistance Level/წინააღმდეგობის დონე/Уровень сопротивления – ერთგვარი წარმოსახვითი, პირობითი ხაზი, რომელიც განსაზღვრავს ფინანსური აქტივის ფასურ საზღვარ…

ვრცლად

Support Level/მხარდაჭერის დონე/Уровень поддержки

Support Level, მხარდაჭერის დონე, Уровень поддержки

Support Level/მხარდაჭერის დონე/Уровень поддержки – ერთგვარი წარმოსახვითი, პირობითი ხაზი, რომელიც განსაზღვრავს ფინანსური აქტივის ფასურ საზღვარს.…

ვრცლად

Trend, Tendency/ტრენდი, ტენდენცია/Тренд, Тенденция

Trend, Tendency, ტრენდი, ტენდენცია, Тренд, Тенденция

Trend, Tendency/ტრენდი, ტენდენცია/Тренд, Тенденция – არის საფინანსო ბაზრებზე ფასის მოძრაობის მიმართულება.…

ვრცლად

Trading/ტრეიდინგი/Трейдинг

Trading, ტრეიდინგი, Трейдинг

Trading/ტრეიდინგი/Трейдинг – ეწოდება ოპერაციებს, რომლებიც დაკავშირებულია, ფორექსზე ან სხვა ბირჟებზე, ფასიანი ქაღალდების, ვალუტის ან სხვა აქტივების ყიდვ…

ვრცლად

Trade forecast/სავაჭრო პროგნოზი/Торговый прогноз

Trade forecast, სავაჭრო პროგნოზი, Торговый прогноз

Trade forecast/სავაჭრო პროგნოზი/Торговый прогноз – არის ფორექსის ბაზარზე, მომავალში ფასის მოძრაობის მიმართულების პროგნოზირება.…

ვრცლად

Trader/ტრეიდერი/Трейдер

Trader, ტრეიდერი, Трейдер

Trader/ტრეიდერი/Трейдер – არის ბირჟაზე მოთამაშე სუბიექტი, როგორც იურიდიული პირი (ბანკი, საფინანსო კომპანია და სხვა), ასევე ფიზიკური (კერძო) პირი.…

ვრცლად

Turnover/სავაჭრო ბრუნვა/Торговый оборот

Turnover, სავაჭრო ბრუნვა, Торговый оборот

Turnover/სავაჭრო ბრუნვა/Торговый оборот – არის, მოცემული დროის პერიოდის განმავლობაში ყველა სავაჭრო გარიგების მოცულობა.…

ვრცლად

Hard Currency/თავისუფლად კონვერტირებადი ვალუტა/Свободно конвертируемая валюта

Hard Currency/თავისუფლად კონვერტირებადი ვალუტა/Свободно конвертируемая валюта

Hard Currency/თავისუფლად კონვერტირებადი ვალუტა/Свободно конвертируемая валюта – ტერმინი საფუძველს იღებს ლათინური სიტყვისგან Convertere, რაც თარგმანში &…

ვრცლად

Candlestick Chart/სანთლების გრაფიკი/Свечной график

Candlestick Chart/სანთლების გრაფიკი/Свечной график

Candlestick Chart/სანთლების გრაფიკი/Свечной график – ვალუტის კურსის ცვლილებების ვიზუალური გამოსახვის საშუალება, რომელიც წარმოდგენილია სანთლების ფორმით.…

ვრცლად

Spread/სპრედი/Спред

Spread, სპრედი, Спред

Spread/სპრედი/Спред – ორმხრივ კოტირებაში წარმოადგენს, ყიდვის ფასსა და გაყიდვის ფასს შორის სხვაობა.…

ვრცლად

Breakout/გარღვევა/Пробой

Breakout/გარღვევა/Пробой

Breakout/გარღვევა/Пробой – ხდება მაშინ, როდესაც ფასის გრაფიკი გაარღვევს მხარდაჭერის ან წინააღმდეგობის გარკვეულ დონეს, რომელიც წინასწარ იყო დატანილი სავ…

ვრცლად

Fibonacci Sequence/ფიბონაჩის მიმდევრობა/Последовательность Фибоначчи

Fibonacci Sequence/ფიბონაჩის მიმდევრობა/Последовательность Фибоначчи

Fibonacci Sequence/ფიბონაჩის მიმდევრობა/Последовательность Фибоначчи – ფორექსის ბაზრის ინსტრუმენტია, რომელსაც იყენებენ ტექნიკურ ანალიზში ფასური დონეები…

ვრცლად

Spot/სპოტი/Спот

Spot, სპოტი, Спот

Spot/სპოტი/Спот – ფორექსზე განხორციელებული გარიგება, რომელიც ხდება დაუყოვნებლივ, ხოლო ანგარიშსწორება კი გარკვეული პერიოდის, როგორც წესი ერთი ან ორი სამ…

ვრცლად

Swap/სვოპი/Своп

Swap, სვოპი, Своп

Swap/სვოპი/Своп – ფორექსის ბაზრის ტერმინია, რომელიც აღნიშნავს ერთი ვალუტის, ერთდროულად გაყიდვასა და ყიდვას, მაგრამ ოპერაციებს გააჩნიათ ვალუტირების სხვა…

ვრცლად

Take Profit/ტეიკ პროფიტი/Тейк Профит

Take Profit, ტეიკ პროფიტი, Тейк Профит

Take Profit/ტეიკ პროფიტი/Тейк Профит – არის ბრძანება, რომლის ამოცანაა ღია პოზიციის მოგება დააფიქსიროს იმ დონეზე, რომელიც მითითებულია ტრეიდერის მიერ.…

ვრცლად

Stop Loss/სტოპ ლოსი/Стоп Лосс

Stop Loss, სტოპ ლოსი, Стоп Лосс

Stop Loss/სტოპ ლოსი/Стоп Лосс – ფორექსის ბაზარზე წარმოადგენს ბრძანებას, რომლის ამოცანაა ზარალის დაყვანა მინუმუმამდე, როდესაც აქტივის კურსი მოსალოდნელის…

ვრცლად

Rollover/როლოვერი/Ролловер

Rollover, როლოვერი, Ролловер

Rollover/როლოვერი/Ролловер – ტერმინი გვამცნობს, რომ პოზიციის ვალუტირების თარიღი გადატანილი იქნა – შემდეგ თარიღზე.…

ვრცლად