მარტივი სტრატეგიები

ინდიკატორული სტრატეგიები

იშიმოკუს ინდიკატორის სტრატეგიები

სკალპინგური სტრატეგიები

მარტინგეილის მეთოდის სტრატეგიები

ბოლინჯერის ველების სტრატეგიები

მცოცავი საშუალოს ინდიკატორის სტრატეგიები

ჰეჯირების სტრატეგიები

ფიბონაჩის ინდიკატორის სტრატეგიები

საავტორო სტრატეგიები

იაპონური სანთლების სტრატეგიები

გრაფიკული მოდელების და პატერნების სტრატეგიები

ოფციონების სტრატეგიები

ფუნდამენტალური სტრატეგიები

დროის ინტერვალის გარღვევის სტრატეგიები